Přírodní vědy (biologie, ekologie,zoologie,botanika)

Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice /hybridní učebnice

Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice /hybridní učebnice

Hybridní verze učebnice nové generace je prostřednictvím QR kódů rozšířena o pestrou nabídku online materiálů zdarma, díky kterým budou hodiny přírodopisu ještě zajímavější a pro žáky velmi inspirativní. Učebnice 8. ročníku v první části seznamuje žáka s jednotlivými skupinami savců a ho nechá nahlédnout do podstaty jejich chování, dorozumívání a vzájemných vztahů. Druhá část učebnice zahrnuje učivo o člověku, jeho vývoji, anatomii a fyziologii lidského těla a genetice. Navíc je učebnice doplněna o unikát

koupit
Přírodopis 6 pro základní školy 2. vydání

Přírodopis 6 pro základní školy 2. vydání

Fylogeneticky a systémově koncipovaná učebnice Přírodopisu 6 se svým rozsahem rozpíná od oblasti Jednobuněční živočichové až po Hmyz. Pozornost je věnována i ekologickým stránkám poznávání přírody a uživatelé učebnice jsou vedeni k ekologicky vstřícnému způsobu života. Jeví se jako vhodná pro uvedení do přírodopisné problematiky na druhém stupni základních škol.Text je psán srozumitelně a přehledně; funkční využití mezipředmětových a meziročníkových souvislostí je cílem, jemuž je podřízena výrazová i obsa

koupit
Genetické metody v zoologii

Genetické metody v zoologii

Učební text je určen posluchačům přírodovědecké fakulty UK. Publikace doplňuje ta praktická cvičení studentů zoologie, která jsou zaměřená na techniku genetické a molekulární práce při výzkumu různých otázek systematiky a ekologie zvířat. Obsah: analýza fenotypu, cytogenetika, elektroforéza proteinů, analýza nukleových kyselin, metody analýzy.

koupit
Akvaristika I. Biologie a chov vodních živočichů

Akvaristika I. Biologie a chov vodních živočichů

Učebnice pojednává biologii a chovu vodních živočichů, sladkovodních i mořských. Obsahuje bibliografii a bibliografické odkazy.

koupit
Obecná biologie pro gymnázia, V.Kubišta SLEVA 3

Obecná biologie pro gymnázia, V.Kubišta SLEVA 3

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Jde o úvodní učební text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky: Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukaryotní buňka.

koupit
Odmaturuj! z biologie

Odmaturuj! z biologie

Poutavá učebnice určená k přípravě na maturitu (i k nové podobě maturity) a k přijímacím zkouškám na vysoké školy. Obsahuje celou středoškolskou látku biologie – obecná biologie, biologie jednotlivých skupin organismů: viry, prokaryotické organismy, jednobuněční, rostliny, houby, živočichové, dále biologie člověka, genetika a ekologie. Kniha je přehledně zpracována do 9 větších celků, které jsou dále členěny na menší kapitoly a podkapitoly. 

koupit
Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů

Klíč našich ryb, obojživelníků a plazů

pomocná kniha k učebnicím zoologie všeobec. vzdělávacích, stř., odb. a vys. škol

koupit
Interkulturní psychologie /J.Čeněk

Interkulturní psychologie /J.Čeněk

Pokuste se pomocí této knihy zorientovat v dnešním překotně se měnícím světě! Její autoři fundovaným, ale přitom přehledným a přístupným způsobem přinášejí odpovědi na řadu otázek, které před námi v současnosti vyvstávají. Snaží se jít pod povrch běžného obrazu reality, který nám předkládají média. Kladou důraz na aktuální témata, relevantní i v českém prostředí: radikální náboženské proudy, imigraci do EU či ČR, etnické konflikty, zvládání kulturně odlišných situací.Publikace představuje interkulturní ps

koupit
Ptáci: Nový průvodce přírodou

Ptáci: Nový průvodce přírodou

Výpravná publikace obsahuje přes 450 druhů hmyzu z celé Evropy. Výstižné barevné fotografie, přehledné popisky a podrobné texty podávají mnoho zajímavostí a přibližují hlavní poznávací znaky jednotlivých druhů, stavbu těla a vývoj, způsob výživy, velikost a období výskytu a mnoho dalšího.

koupit
Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Biologie pro gymnázia, Jelínek Jan

Souhrnné ucelené vydání středoškol. učebnic: Biologie prokaryot, vyšších a nižších rostlin, hub, Biologie živočichů, Biologie člověka a úvod do obecné biologie, až Vybrané kapitoly z obecné biologie", a Praktická cvičení z biologie. Praktická část umožňuje studentům ověřit si úroveň získaných znalostí i procvičení učiva. K porozumění textu přispívají názorné barevné ilustrace a černobíle perokresby. Obsahem učebnice odpovídá osnovám čtyřletého gymnázia a vyšším ročníkům víceletých gymnázií. Kniha je oblíb

koupit
Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Biologie I. v kostce pro SŠ Obecná biol., Mikrobiologie,Botanika...

Obecná biologie, mikrobiologie, botanika, mykologie, ekologie a genetika pro střední školy. I. díl učebního textu Biologie v kostce. Publikace je určena především studentům gymnázií připravujícím se k maturitě, ale mohou ji využít i studenti dalších středních škol, kteří se chystají k přijímacím zkouškám na vysoké školy. 

koupit
Přírodovědné úlohy pro 2. stupeň základního vzdělávání

Přírodovědné úlohy pro 2. stupeň základního vzdělávání

Těžiště práce tvoří soubory úloh z fyziky, chemie, biologie a věd o Zemi, které učitelé mohou přímo použít ve výuce jako problémy k řešení, ale také při tvorbě testů a písemných prací, při procvičování nebo jako rozšiřující materiál pro individualizaci výuky. Všechny úlohy obsahují správná řešení, upozornění na typické žákovské chyby (miskoncepce) a některé další metodické komentáře. První část publikace obsahuje navíc podrobný rozbor výsledků českých žáků v šetření TIMSS 2007 a jsou zde po tematických ce

koupit
Přírodopis 9 Příručka pro učitele

Přírodopis 9 Příručka pro učitele

Praktická příručka je určena učitelům základních škol, kteří se rozhodnou používat ve výuce učebnici Přírodopis 9 nakladatelství Prodos. Příručka pro učitele obsahuje časový a tematický plán, metodický úvod do výuky přírodopisu na ZŠ, komentář k jednotlivým kapitolám učebnice, autorská řešení úkolů atd. Učitel zde také nalezne mnoho důležitých informací i didaktických materiálů.    

koupit
Obecná biologie pro gymnázia, V.Kubišta

Obecná biologie pro gymnázia, V.Kubišta

Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložku MŠMT. Jde o úvodní učební text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky: Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukaryotní buňka.

koupit
Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl SLEVA

Biologie pro střední školy 2 /J.Bumerl SLEVA

Součást dvoudílného souboru učebnic biologie pro vybrané typy středních a vyšších odborných škol. Své uplatnění nalezne především na školách zemědělských, lesnických, rybářských a na školách zaměřených na ochranu a tvorbu životního prostředí.

koupit