Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel

Společnost Lukáčik, s.r.o., IČ: 47 548 436, SK je provozovatelem běžných osobních údajů, které zpracovává v souladu s příslušnými právními předpisy.

Provozovatel postupuje při zpracování osobních údajů v souladu s příslušnými právními předpisy České republiky a s legislativou Evropské unie a v maximální míře dbá na soukromí dotčených osob a na ochranu jejich osobních údajů, které mu byly poskytnuty, a které zpracovává.

Provozovatel nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

Důvody zpracování osobních údajů

Zpracování získaných a poskytnutých osobních údajů je součástí naší činnosti. Bez poskytnutí osobních údajů a bez jejich zpracování bychom našim klientům a ostatním dotčeným osobám nemohli poskytnout naše služby v požadovaném rozsahu.

Doba uložení osobních údajů

Doba, po kterou budou Vaše osobní údaje provozovatelem uloženy je shodná s dobou poskytování služby, nejdéle však do odvolání Vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů (pro tento účel zpracování).

Zveřejňování údajů třetím stranám

Námi zpracovávané Vaše osobní údaje mohou být zpracovávány i třetími osobami, za předpokladu, že je to nezbytné k plnění našeho závazku vůči Vám, našim klientům nebo na poskytování našich služeb. Při výběru těchto partnerů vždy dbáme na to, aby byl zaručen vysoký standard ochrany Vašich osobních údajů.

Osobní údaje dotyčné osoby mohou být zpracovávány v zemích Evropské unie a zemích, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Přenos osobních údajů může nastat pouze do třetích zemí, jejichž právní režim považuje Evropská komise za zajišťující adekvátní úroveň ochrany osobních údajů.

Nakládání s osobními údaji

Provozovatel zpracovává Vaše osobní údaje buď manuálně nebo za využití elektronických systémů. Provozovatel přijal všechna potřebná a nezbytná opatření aby úroveň ochrany Vašich osobních údajů byla co nejvyšší. Všechny osobní údaje jsou uloženy pouze na území Evropské unie.

Pokud neexistuje zákonný důvod pro zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu, zpracováváme Vaše osobní údaje pouze na základě Vámi uděleného souhlasu.

Práva dotyčné osoby

Dotčená osoba má právo:

  • požadovat od provozovatele přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů,
  • na opravu nebo vymazání nebo omezení zpracování osobních údajů,
  • namítat proti zpracování osobních údajů,
  • na přenosnost osobních údajů,
  • podat stížnost nebo návrh na zahájení řízení Kontrolnímu úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  • svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoli odvolat.

Jakékoliv dotazy související s ochranou Vašich osobních údajů nám můžete zaslat přes kontaktní formulář nebo přímo na adresu provozovatele.

Provozovatel je povinen bez zbytečného odkladu oznámit dotyčné osobě porušení ochrany osobních údajů, pokud takové porušení ochrany osobních údajů může vést k vysokému riziku pro práva dotyčné osoby.

Naši klienti vyjadřují svůj souhlas s těmito podmínkami objednáním a využíváním našich služeb až do ukončení vzájemného obchodního vztahu mezi provozovatelem a klientem.

Ostatní vztahy, které nejsou těmito podmínkami výslovně upraveny, se řídí GDPR a právním řádem České republiky.