Pata C5000-4H Varianta polovina

Pata ke sloupům C3000H a C4000H o rozměrech 24x13cm.

koupit

Pata C5000-4W Varianta celá

Pata ke sloupům C3000W a C4000W o rozměrech 25,3 × 16 cm

koupit

Pata C5002-4H Varianta polovina

Pata ke sloupům C3002H a C4002H o rozměrech 31x16cm.

koupit

Pata C5001-4H Varianta polovina

Pata ke sloupům C3001H a C4001H o rozměrech 28x14,5cm.

koupit

Pata C5002-4W Varianta celá

Pata ke sloupům C3002W a C4002W o rozměrech 31,4 × 21 cm

koupit

Pata C5001-4W Varianta celá

Pata ke sloupům C3001W a C4001W o rozměrech 28,4 × 19 cm

koupit